Migracions i cures

Segons l’últim Pla d’Actuació Municipal, el per­centatge de població en situació de migració al con­junt de la ciutat és d’un 19,2% (2015). A alguns barris com a La Florida o Collblanc-Torrassa aquest per­centatge és molt més elevat, proper al 30% segons dades recents del Programa d’Actuació Municipal. A aquestes xifres s’hi suma el fet que moltes de les persones migrants no compten amb els papers re­gularitzats i que, per tant no són quantificats a les estadístiques oficials.

Les dificultats burocràtiques que les persones mi­grants troben en la regularització de la seva situació legal propicien en molts casos situacions de vulne­rabilitat, explotació i pèrdua de drets: la impossibili­tat d’obtenir un contracte de treball o de convalidar títols acadèmics (relegant a aquestes persones als treballs de menor reconeixement social i retribució econòmica) en són només dos exemples palesos.

Entenem l’ESS com una eina que cal compartir amb aquestes comunitats perquè es puguin dotar de les condicions de dignitat bàsiques mitjançant el treball, lluny de fórmules assistencialistes. Les accions de l’ate­neu van dirigides a afavorir les pràctiques interculturals, tant amb persones estrangeres com racialitzades, dins d’iniciatives que estiguin en actiu al territori.

Una altra via d’acció és la recuperació de pràcti­ques i sabers dels països d’origen que poden gene­rar formes cooperatives d’economia.

Mujeres Pa’lante o l’Associació Lacho Baji Cali són entitats que porten anys treballant amb la comu­nitat llatinoamericana i gitana respectivament. De la seva mà, promourem el pla d’actuació d’aquest eix. D’altra banda, comptem també amb experiències com la de l’entitat col·laboradora Cooperativa La Pa­leta, que treballa des dels principis de arrelament al territori i l’economia feminista en el disseny i desen­volupament d’obres, o les experiències de coopera­tives de dones per l’atenció domiciliària a persones.

Recursos i noticies d’interès sobre Migracions i cures