Cooperació, sobiranies i justícia social

Bona part de la història i la configuració urbanísti­ca de L’Hospitalet girin entorn a l’accés a l’habitatge: el fenomen del barraquisme, els polígons d’habitat­ge, l’especulació immobiliària (traduïda en un urba­nisme no planificat) o la recent bombolla de les hipo­teques, han marcat la vida i el paisatge de la ciutat. L’habitatge és un dret fonamental pel qual encara a dia d’avui se segueix lluitant a la ciutat de L’Hospi­talet. Actualment, les perifèries urbanes s’enfronten a una nova amenaça relacionada amb l’habitatge: la pujada descontrolada dels lloguers (16,2% entre març i juny de 2018), conseqüència de la bombolla del lloguer a Barcelona.

Comptar amb una llar és un dret bàsic i l’ESS ha de trobar les maneres de respondre davant aquesta emergència social. El cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús és perfila com una dels alternatives tant a la compra i al lloguer com a la propietat privada i la pública que pot donar resposta a aquesta emergèn­cia. No obstant, partint de la les experiències pro­peres de cooperativisme d’habitatge, trobem que les aportacions inicials de capital necessàries per asso­ciar-s’hi excedeixen la capacitat econòmica de molts veïns i veïnes de L’Hospitalet.

El cooperativisme vinculat a l’habitatge té a L’Hos­pitalet un precedent històric destacable: la Cooperati­va de Viviendas Obreras de la barriada de la Bomba, fruït de l’associacionisme de barraquistes que van aconseguir crear unes condicions de pagament i fi­nançament assequibles per les butxaques de les veï­nes empobrides. L’entitat col·laboradora Tallers Bell­vitge s’està plantejant en aquests moments impulsar una cooperativa d’habitatge per famílies amb fills amb discapacitat intel·lectual. Aquest pot ser un dels projectes a acompanyar i recolzar des de l’Ateneu.

Per altra banda el Pla Integral Blocs Florida im­pulsat per l’administració local es planteja intervenir sobre el grup habitacional creat al 1957 durant el pe­ríode de el desarrollisme franquista per reubicar als habitants de les barriades informals de Montjuïc, el Somorrostro o La Bomba. Una de les hipòtesis que s’està plantejant és la de la demolició dels habitat­ges, obrint un ventall de possibilitats en relació a la reubicació i els nous habitatges. Aquesta esdevindrà una oportunitat per treballar des de l’ESS i enriquir els imaginaris en relació a la capacitat de les comuni­tats per intervenir en la creació dels seus habitatges i explorar formes cooperatives com les que ja s’estan duent a terme a la Bordeta amb La cooperativa de vivienda La Borda.

La difusió del model de cooperativa d’habitatge en cessió d’ús requereix aliances entre entitats, as­sociacions de veïns i veïnes i moviments socials, a partir de jornades de debat i treball i altres accions de sensibilització.

Assessoria col·lectiva sobre Justícia Energètica

Des de la Col·lectiva, Ateneu Cooperatiu de L’Hospitalet continuem compartint eines i recursos des de l’Economia Social i Solidària que poden ajudar a resistir a aquesta crisi econòmic-sanitària que s’ha generat per la Covid19, al mateix temps que anem fent passos cap a una transformació del model de consum i producció. És per això que compartim la presentació del taller col·lectiu per la millora en l’eficiència energètica i despesa en la factura de la llum i aigua, perquè el pugueu aplicar en els vostres negocis i les vostres llars, així com difondre en els vostres cercles.