Agroecologia i transició climàtica

Fins a principis del s. XX, l’activitat econòmica de L’Hospitalet era principalment primària; gran part del territori estava destinat a l’agricultura i subministrava aliments a gran part de la regió, en continuïtat amb la producció del que avui coneixem com el Parc Agra­ri del Baix Llobregat. En l’actualitat estem lluny d’aques­ta realitat de vida i cultura agrícola, la producció i el consum d’aliments de proximitat és molt residual. L’Ateneu de L’Hospitalet té per objectiu impulsar i vi­sibilitzar iniciatives que treballin en aquesta direcció alternativa als pautes més esteses de producció i consum d’aliments.

A L’Hospitalet només existeix com tal una coope­rativa de consum legalment constituïda: Keras Buti, de recent creació (i col·laboradora del projecte d’Ate­neu) i un grup de consum: “Aquí hi ha bròquil” a La Florida. L’aposta per l’agroecologia és una necessitat imperiosa i treballarem per aproximar un canvi: hi ha el Parc Agrari adjacent a la ciutat i gràcies a les en­titats col·laboradores existeix vinculació amb el grup de pagesos agroecològics. Aquest projecte d’Ateneu veu de vital importància tractar la sobirania alimen­tària; promoure, acostar i connectar pràctiques de producció, distribució i consum d’aliments respectuo­ses amb els territoris, les persones i el medi ambient que les sostenen, obrint espais de reflexió i difusió a cada barri que posin al centre el sosteniment de la vida no només del consumidor, sinó de la terra i de qui la treballa; així com fomentar vincles entre les persones i els processos que envolten la nostra alimentació. Per acostar-nos a la realitat del territori a través d’aquest eix, comptem amb la col·laboració de la cooperativa de consum Keras Buti, el grup de cures de La Magrana, l’Associació Gitana Lacho Baji Cali… Així mateix, serà necessari col·laborar amb les petites iniciatives empresarials de comerç de produc­tes agroecològics i de proximitat com ara Cal Vidal, Bé Natural, Orgànic o la cooperativa De la terra (una iniciativa de l’associació AFEMHOS per a la inserció de persones diagnosticades amb malalties mentals).

La presa de consciència sobre les condicions so­cials i ecològiques de producció dels serveis i béns que consumim és també un dels eixos del projecte d’Ateneu. L’estructura de l’Ateneu facilitarà les vies per l’accés a proveïdors i comerços que ja es tro­ben en actiu. Les condicions de justícia social a vegades venen condicio­nades per uns preus finals al consumidor que resulten inaccessibles per a l’economia domèstica de molts veïns i veïnes de L’Hospitalet. Un dels reptes de l’Ate­neu serà cercar i promoure canals d’accés a aquests béns i serveis que s’ajustin a la butxaca dels habi­tants de L’Hospitalet.

Alguns dels àmbits específics del consum cons­cient sobre els que podem fer especial èmfasi degut a la seva rellevància són les finances ètiques i la mo­bilitat sostenible.

Jornades “Del camp al barri”

Durant el mes d’octubre vam realitzar les jornades “Del camp al barri” en col·laboració amb Keras Buti, entitat agrupada de La Col·lectiva, l’Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet. Aquestes jornades adreçades a conèixer projectes innovadors i comunitaris i posar en contacte agents socials del nostre municipi amb interessos compartits pels sabers rurals, pel menjar saludable i per la preservació dels espais naturals de cultiu del nostre entorn.

Es van proposar diàlegs oberts sobre temes tan propers, com ara, reflexionar si són possibles els menjadors agro-ecològics als centres educatius de l’Hospitalet, sobre si es pot transformar la comunitat i la nostra vida des del menjar?, o si podem engegar models de supermercats populars i cooperatius per augmentar la sobirania alimentaria al nostre municipi.

Fotos de la Ruta de Memòria Agroecològica de L’Hospitalet

 

Video de la Ruta de Memòria Agroecològica de L’Hospitalet


https://youtu.be/NX7BHZwEmpI

Audios de la Ruta de Memòria Agroecològica de L’Hospitalet


AUDIO1

AUDIO2

AUDIO3

AUDIO 4

AUDIO 5

AUDIO 6